drzewa kontenerowe

Co roku w doniczkach sadzimy 7000 drzew w rozmiarze od 10-12 do 14-16cm poczπwszy od drzew ozdobnych, formowanych do wielopiennych. Drzewa starsze sπ w rozmiarach od 12-14 do 20-25cm. Korzyúci uprawiania drzew w pojemnikach to to, iø nie ma chorÛb gleby i drzewa mogπ byÊ sadzone o kaødej porze roku.

Do sadzenia drzew uøywamy toreb doniczkowych 50 i 70 litrowych. Torba w porÛwnaniu z twardπ doniczkπ rÛøni sie tym, øe nie uszkoadza drzew podczas transportu. Drzewa rosnπ w tej samej torbie doniczkowej maxymalnie 2 lata poniewaø korzenie siÍ szybko rozrastajπ.